Algemene Voorwaarden
SKZALG. VOORWAARDEN SCHRÖDER KWALITEITSZORG  KVK MAASTRICHT NR. 14116879 onder BTW nummer NL001813592B32   
1. DEFINITIES
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Diensten: alle door Schröder KwaliteitsZorg uitgevoerde activiteiten in het kader van door opdrachtgever verstrekte opdrachten;
- Opdracht: iedere door opdrachtgever aan Schröder KwaliteitsZorg verstrekte opdracht;
- Opdrachtnemer: Schröder KwaliteitsZorg, Kennedylaan 41a, 6441 JB Brunssum;
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Schröder KwaliteitsZorg een overeenkomst heeft gesloten of
  onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Schröder KwaliteitsZorg en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of
aanvulling
  daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;
- Uitvoeringstermijn: de periode die in acht wordt genomen voor de uitvoering van een opdracht. De uitvoeringstermijn gaat in op
  het moment van wederzijdse ondertekening van de overeenkomst.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, met uitsluiting van algemene en specifieke
voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging geaccepteerd.
3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt opdrachtnemer niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
Aanbiedingen en prijsopgaven zijn, tenzij expliciet anders vermeld, 30 dagen geldig.
3.2 Een opdracht komt slechts tot stand indien en voor zover zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer een opdracht schriftelijk
door middel van ondertekening van een overeenkomst hebben aanvaard.
3.3 In een overeenkomst, of in een document waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen, worden de door opdrachtnemer te
verrichten werkzaamheden omschreven. Opdrachtnemer staat niet in voor de (resultaten van) werkzaamheden van derden die door de
opdrachtgever zijn ingeschakeld.
3.4 Uitbreiding van de opdracht, wijzigingen van en aanvulling op enige bepaling in de overeenkomst en/of deze voorwaarden gelden
slechts indien zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn vastgelegd en bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende
overeenkomst.
4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT, VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1 De opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer benodigde gegevens
steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid ervan.
4.2 De opdrachtgever zal haar volledige medewerking verlenen aan de dienstverlening van opdrachtnemer.
4.3 Tenzij door de opdrachtgever anders aangegeven, zullen de opdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van de ten tijde van
de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen.
4.4 Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de juistheid of bruikbaarheid van de in het kader van de
diensten door de opdrachtgever verschafte gegevens, noch voor de in opdracht van de opdrachtgever aan het onderzoek ten
grondslag gelegde onderzoeksmethoden en veiligheidsvoorschriften.
5. UITVOERINGSTERMIJNEN
5.1 Een door opdrachtnemer opgegeven uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor
opdrachtnemer geldende omstandigheden. De uitvoeringstermijn zal door opdrachtnemer zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft, die door de
opdrachtgever moeten worden verstrekt, dan kan de uitvoeringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde
gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van opdrachtnemer.
5.3 Indien het uitvoeren van de opdracht binnen de uitvoeringstermijn kan worden beïnvloed door omstandigheden (acceptatie,
medewerking, beschikbaarheid, etc.) binnen de organisatie van de opdrachtgever zijn deze omstandigheden, en niet de in de
overeenkomst bepaalde uitvoeringstermijn bepalend voor de uiteindelijke uitvoeringstermijn. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid
van resultaten van werkzaamheden van derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld. Indien een dergelijke situatie zich
voordoet zal opdrachtnemer dit tijdig aan opdrachtgever melden.
6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die opdrachtgever of enige derde lijdt als gevolg
van toepassing of gebruik van het resultaat van de diensten, tenzij de opdrachtgever bewijst, dat er sprake is van ernstige gebreken
en/of onvolkomenheden in het resultaat, die aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer te wijten zijn. Opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken door derden in deze.
6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of voor het tenietgaan van zaken van opdrachtgever of enige derde, die door
de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
opdrachtnemer.
6.3 Onverminderd het bepaalde onder 6.1 en 6.2 is de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de
opdrachtgever of enige derde beperkt tot het bedrag van de opdracht, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van
opdrachtnemer.
6.4 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt indien: de opdrachtgever heeft nagelaten eventuele gebreken en/of
onvolkomenheden in het resultaat van diensten en dientengevolge ontstane schade binnen 14 dagen na de ontdekking daarvan
schriftelijk te melden aan opdrachtnemer.
6.5 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van wetgeving. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor conflicten met
wettelijke instanties, tenzij de opdrachtgever bewijst, dat er sprake is van ernstige gebreken en/of onvolkomenheden in het
resultaat, die aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer te wijten zijn.
6.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor certificatie. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor niet behalen en/of
behouden van een certificaat, tenzij de opdrachtgever bewijst, dat er sprake is van ernstige gebreken en/of onvolkomenheden in het
resultaat, die aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer te wijten zijn, waarbij een eigen risico ad € 2.500,- voor
rekening van de opdrachtgever is. Het betreft hier een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting
6.7 Het in de praktijk naleven van de eisen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is en blijft te allen tijde een
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schades en claims welke het gevolg
zijn van de werkzaamheden van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke direct dan wel
indirect door de opdrachtgever is veroorzaakt.
7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor letsel aan personeel of schade aan zaken van opdrachtnemer of door deze ingeschakelde
derden, wanneer deze schade of dit letsel is ontstaan tijdens het verblijf in of op een terrein, schip, vliegtuig of installatie van de
opdrachtgever of anderszins is ontstaan in verband met de opdracht, tenzij dat letsel en/of die schade is te wijten aan eigen
onzorgvuldigheid van opdrachtnemer of bedoelde derden. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken
door derden in deze.
7.2 De opdrachtgever is te allen tijde verplicht tot het verstrekken van (persoonlijke) beschermingsmiddelen, zorg te dragen voor
deskundige begeleiding alsmede voor het geven van een duidelijke, behoorlijke en volledige instructie ingeval medewerkers van
opdrachtnemer of door deze ingeschakelde derden in het kader van de te verlenen diensten aan de opdrachtgever locaties
bezoeken, welke daartoe aanleiding geven.
8. PRIJS EN BETALING
8.1 De tarieven, door opdrachtnemer gehanteerd, zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor
opdrachtnemer geldende omstandigheden, zoals ondermeer aankoopprijzen, lonen, valutakoersen, accijnzen, heffingen en belastingen
die direct of indirect van opdrachtnemer worden geheven c.q. door derden ten laste van opdrachtnemer worden gebracht. Indien
deze omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst doch vóór dan wel tijdens de uitvoering van de diensten mochten
wijzigen, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
8.2 De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de
betalingstermijn verkeert de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd
vertragingsrente gelijk aan 3% boven de wettelijke rente in rekening te brengen. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
inning van het aan opdrachtnemer verschuldigde zijn dan eveneens voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de
buitengerechtelijke kosten 15% van het verschuldigde bedragen, met een minimum van € 500,=.
8.3 Alle aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dienen zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan. Aan de
opdrachtgever komt, behoudens de gevallen waarin de wet voorziet, geen recht toe enige betalingsverplichting jegens
opdrachtnemer op te schorten.
8.4 opdrachtnemer behoudt zich het recht voor aanbetalingen te verlangen, voordat wordt aangevangen met uitvoering van de
overeenkomst. Indien opdrachtnemer van dit recht gebruik maakt dient het aan te betalen bedrag in de overeenkomst te worden
gespecificeerd.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, wordt telkens maandelijks door opdrachtnemer voor de uitgevoerde diensten gefactureerd aan
opdrachtgever, met specificatie van de uitgevoerde diensten.
9. VERZUIM EN ONTBINDING
9.1 Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit enige overeenkomst met opdrachtnemer
voortvloeiend, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtnemer, onverminderd het in artikel 8.1 en
8.2 bepaalde en overige aan haar toekomende aanspraken ingevolge de wet, gerechtigd: - De uitvoering van alle overeenkomsten op te
schorten totdat nakoming door de opdrachtgever voldoende zeker is gesteld, of; - De betreffende overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander ter keuze van opdrachtnemer.
9.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever zullen alle
overeenkomsten van de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden.
9.3 Indien door opdrachtnemer de opdracht niet conform de overeenkomst ten einde gebracht kan worden, is opdrachtnemer
gerechtigd de opdracht te beëindigen. In dat geval zal uitsluitend de tot dan toe uitgevoerde diensten in rekening brengen.
Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever.
9.4 Het bepaalde in de artikelen 9.1, 9.2 en 9.3 doet niet af aan de overige rechten van opdrachtnemer op grond van de wet en de
overeenkomst.
9.5 Onder de in artikel 9.1, 9.2 of 9.3 omschreven omstandigheden zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
9.6 De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de opdracht te annuleren en/of te beëindigen. In dat geval is opdrachtnemer
gerechtigd:
a. 25% van het met de opdracht gemoeide bedrag in rekening te brengen indien er nog geen aanvang met de uitvoering van de
opdracht is gemaakt;
b. de reeds uitgevoerde diensten in rekening te brengen alsmede 25% van het met de opdracht gemoeide restantbedrag in rekening
te brengen indien er met de uitvoering van de opdracht reeds een aanvang is gemaakt.
10. AUTEURSRECHTEN, EIGENDOMSRECHT EN GEHEIMHOUDING
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
10.1 Het auteursrecht van alle documenten welke in het kader van een opdracht worden gegenereerd valt, met inachtneming van
artikel 25 van de auteurswet, toe aan opdrachtgever.
10.2 De door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst uitgebrachte rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of
de naam of enig logo van opdrachtnemer mogen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden voor of in
(gerechtelijke) procedures tegen derden. Dit is niet anders indien (een gedeelte van) bovenbedoelde rapporten of verslagen reeds
openbaar geworden zijn.
10.3 Voor niet publiekelijk toegankelijke gegevens van de opdrachtgever, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht
kennis neemt geldt een geheimhoudingsplicht.
10.4 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien als gevolg van het door de opdrachtgever bekend maken van resultaten van het
onderzoek misverstanden zijn ontstaan, voor zover opdrachtnemer ter bescherming van haar goede naam toelichting aan derden dient
te verschaffen.
11. OVERDRACHT AAN DERDEN
11.1 Noch opdrachtgever, noch opdrachtnemer heeft het recht enig uit deze overeenkomst voortvloeiend recht over te dragen aan
een derde partij.
12. OVERMACHT
12.1 Indien opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) tijdelijk niet aan haar verplichtingen jegens de
opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand zonder dat
dit tot enige schadeplichtigheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever kan leiden.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van
haar verplichtingen jegens de opdrachtgever in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of deze
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend:
stakingen en sluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, of door
opdrachtnemer of opdrachtgever ingeschakelde derden en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van
enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.3 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.
13. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet
dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Heerlen met dien verstande dat
opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere
rechtelijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
Copyright © 2020 by Mark Schröder  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@skz-cc.nl